Kế hoạch phối hợp số 413/KHPH-SNN-SVHTTDL ngày 04/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

413khph_snn_svhttdl.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới