Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 05/5/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 về thực hiện Chương trình Truyền thông phục vụ Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2023

27_KH_BCD.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới