Thông báo số 331/TB-SNN ngày 06/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 5 và triển khai kế hoạch tháng 6/2023

331_TB_SNN_YK_KL_T5.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới