Báo cáo tháng 02 năm 2013

         UBND TỈNH TRÀ VINH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:  87  /BC-SNN                                                    Trà Vinh, ngày 27  tháng 02  năm 2013

 

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động tháng 02
và kế hoạch công tác tháng 03 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

1. Nông nghiệp:

a) Trồng trọt:

- Cây lúa:

+ Vụ Thu Đông-mùa: Thu hoạch 3.407 ha, nâng tổng diện tích thu hoạch đến nay 89.714 ha, đạt 99,25% diện tích xuống giống năng suất trung bình 5,28 tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 0,11 tấn/ha). Trong đó lúa chất lượng cao 13.649 ha, năng suất trung bình 5,93 tấn/ha.

+ Vụ Đông Xuân: Xuống giống 2.090 ha, nâng tổng diện tích xuống giống đến nay 64.430 ha, vượt 15% kế hoạch, (cao hơn cùng kỳ 6.210 ha), trong đó lúa chất lượng cao 10.387 ha. Thu hoạch 6.235 ha, đạt 9,7% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 6,1 tấn/ha (thấp hơn cùng kỳ 0,21 tấn/ha). Diện tích nhiễm sâu bệnh 11.723 ha, cụ thể: Nhiễm khuẩn 2.914 ha, bệnh lép lép hạt 2.453 ha, sâu cuốn lá nhỏ 2.191 ha, đạo ôn lá 1.684 ha, rầy nâu 1.441 ha, mật số phổ biến từ 500-1.000 con/m2, vàng lá 514 ha; đốm vằn 275 ha, đạo ôn cổ bông 251 ha. Tuy nhiên, mức độ gây hại không đáng kể, nông dân phòng trị kịp thời.

- Cây màu: Gieo trồng 5.786 ha, nâng tổng diện tích đến nay 17.477 ha,  đạt 31,4% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 396 ha (màu lương thực 2.388 ha, màu thực phẩm 9.028 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 6.061 ha).

- Cây ăn trái: Chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch phòng trừ bệnh chổi rồng hại nhãn; tổng hợp phúc tra thống kê lại diện tích dừa đang cho trái báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi: Giá heo hơi ổ định ở mức khá, nông dân tiếp tục đầu tư phát triển đàn nuôi mới.

- Tình hình dịch bệnh: Các loại dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát, chỉ xuất hiện rải rác một số bệnh thông thường như E.coli, dịch tả, tụ huyết trùng và một số bệnh thông thường trên đàn gia cầm với quy mô nhỏ. Đơn vị chuyên môn vận động các hộ chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

2. Lâm nghiệp: Kiểm tra công tác chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng năm 2013; phê duyệt kế hoạch vệ sinh phòng cháy rừng năm 2013; vệ sinh phòng cháy rừng 03 ha; thực hiện 48 lượt tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện 01 trường hợp vi phạm làm thiệt hại 380 mrừng mắm. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay vệ sinh phòng cháy 51 ha, đạt 21% kế hoạch; thực hiện 95 lượt tuần tra, bảo vệ rừng, phát hiện 02 trường hợp vi phạm, làm thiệt hại 780 m2  rừng mấm.

3. Diêm nghiệp: Đến nay có 262 hộ tham gia sản xuất, với diện tích 207 ha, (giảm 25 ha so tháng 01 do một số diện tích bị thiệt hại trong cơn bão số 01 nông dân không tiếp tục đầu tư sản xuất và giảm 15,5 ha so cùng kỳ). Sản lượng thu hoạch 1.645 tấn.

4. Thủy sản:.

a) Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả nuôi 7.414 ha, sản lượng thu hoạch 1.063 tấn. Nâng tổng số từ đầu vụ đến nay diện tích thả nuôi 9.436 ha; thu hoạch 5.363 tấn (1.310 tấn cá tra, 15 tấn tôm sú), đạt 6,27kế hoạch, tăng 18,8% so cùng kỳ, trong đó:

- Vùng nước mặn, lợ: Có 3.094 hộ thả nuôi 213,8 triệu con tôm sú giống, diện tích 3.497 ha; 195 hộ thả nuôi 58,9 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 166 ha; 3.590 hộ thả nuôi 19,6 triệu con cua biển, diện tích 3.665 ha. Nâng tổng số từ đầu vụ đến nay có 4.390 hộ thả nuôi 318,9 triệu con tôm sú giống, diện tích 4.964 ha; 361 hộ thả nuôi 117,6 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 285 ha; 3.966 hộ thả nuôi 21,2 triệu con cua biển, diện tích 4.047 ha. Tuy nhiên, có 86 hộ thả nuôi 35,3 triệu con tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, diện tích 63,5 ha; 25 hộ thả nuôi 2,98 triệu con tôm sú giống bị thiệt hại, diện tích 14,7 ha. Nguyên nhân do nông dân thả con giống trước lịch thời vụ, môi trường nước không ổn định, tôm chết ở giai đoạn 25- 40 ngày tuổi do bệnh đốm trắng.

- Vùng nước ngọt: có 311 hộ thả nuôi 15 triệu con tôm, cá giống các loại trên diện tích 85,8 ha. Nâng tổng số từ đầu vụ đến nay có 598 hộ thả nuôi 22,4 triệu con tôm, cá giống các loại trên diện tích 139,2 ha. Trong đó: 5 triệu con cá tra giống, diện tích 9,3 ha; 70 ngàn con tôm càng xanh, diện tích 2,8 ha; 13 triệu con cá lóc, diện tích 29,9 ha.

b) Khai thác: Sản lượng khai thác 4.765 tấn (1.176 tấn tôm). Nâng tổng sản lượng khai thác đến nay 10.546 tấn (2.395 tấn tôm), đạt 16,8% kế hoạch, tăng 7% so cùng kỳ, trong đó:

- Khai thác nội đồng: 906 tấn (400 tấn tôm). Nâng tổng sản lượng đến nay 1.824 tấn (742 tấn tôm), đạt 14,9% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ.

- Khai thác hải sản: 3.859 tấn (775 tấn tôm). Nâng tổng sản lượng đến nay 8.722 tấn (1.653 tấn tôm), đạt 17,2% kế hoạch, tăng 5,6% so cùng kỳ.

c) Thu mua, chế biến: Đến nay các doanh nghiệp thu mua 613 tấn thủy sản (282 tấn tôm sú), chế biến 507 tấn, tiêu thụ 492 tấn, kim ngạch xuất khẩu 4,2 triệu USD.

          II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN

          1. Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi:

- Ngành nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường công tác dự tính, dự báo, theo dõi bẫy đèn và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để nông dân chủ động phòng chống sâu, bệnh; khuyến cáo nông dân xuống giống theo lịch thời vụ.

Tiêm phòng 44.222 liều vaccine cho gia súc (dịch tả 14.770 liều; tụ huyết trùng 14.380 liều; phó thương hàn 14.440 liều, tai xanh 350 liều, E.coli 280 liều) và 101.950 liều vaccine cho gia cầm; kiểm dịch 244.161 con gia cầm, 16.588 con gia súc, 58,6 tấn thịt gia súc. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tiêm phòng 71.388 liều vaccine cho gia súc (dịch tả 24.090 liều; tụ huyết trùng 23.510 liều; phó thương hàn 23.030 liều, tai xanh 350 liều, E.coli 408 liều) và 133.900 liều vaccine cho gia cầm; kiểm dịch 337.938 con gia cầm, 27.372 con gia súc, 94 tấn thịt gia súc.

- Kiểm dịch 37,46 triệu tôm sú giống, 31,6 triệu con tôm thẻ chân trắng, 1,7 triệu con cá giống; kiểm tra, cấp 09 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; thu 12 mẫu giáp xác, 60 mẫu bùn ao nuôi, 132 mẫu nước phân tích dự báo môi trường nuôi thủy sản. Nâng tổng số từ đầu vụ đến nay kiểm dịch 83,69 triệu con tôm sú giống, 199 con tôm sú bố mẹ, 71,6 triệu con tôm thẻ chân trắng, 3,19 triệu con cá giống; kiểm tra, cấp 104 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; cấp 05 chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản; cấp 08 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản; thu 12 mẫu giáp xác; 60 mẫu bùn ao nuôi, 132 mẫu nước phân tích dự báo môi trường nuôi thủy sản.

2. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật:

Kết hợp Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện 01 phóng sự “diễn biến tình hình tôm nuôi đầu vụ”; 02 chuyên mục “quản lý môi trường tôm nuôi trong điều kiện thời tiết thay đổi và cách chọn tôm giống”; cấp phát 190 quyển tài liệu kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Nâng tổng số đến nay đã thực hiện được 01 cuộc hội thảo02 cuộc tổng kết, đánh giá mô hình; kết hợp Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện 02 cuộc phóng sự, 03 chuyên mục khuyến ngư; cấp phát 190 quyển tài liệu kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

- Tiếp tục theo dõi các mô hình trình diễn chuyển tiếp: Trồng ca cao xen dừa (năm thứ 3), trồng ca cao trên đất giồng cát và vườn tạp(năm thứ 2), nuôi cá cá chẽm .

3. Công tác xây dựng cơ bản và PCLB:

- Chuẩn bị ra quân thực hiện thủy lợi nội đồng năm 2013; tiếp tục theo dõi tiến độ thi công 14 dự án, gồm 12 dự án chuyển tiếp, 02 dự án khởi công mới, giải ngân 2,3 tỷ đồng.

- Tham gia nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nạo vét 04 kênh cấp II (vốn thủy lợi phí cấp bù năm 2012) trên địa bàn huyện Trà Cú.

- Báo cáo tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2012, xây dựng kế hoạch năm 2013.

- Trình phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án PRC và lồng ghép các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống lụt bão tại xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành.

4. Sản xuất và cung ứng giống:

- Giống nông nghiệp:

+ Giống cây trồng: Khảo nghiệm 04 bộ giống (bộ A0, bộ TV, bộ nếp và bộ khó khăn) với diện tích 0,45 ha; tổ chức trình diễn 11,8 ha trên địa bàn huyện Càng Long và Tiểu Cần hiện đang trong giai đoạn trổ đến chính; trình diễn 01 ha dừa Dứa và dừa Mã Lai tại huyện Cầu Ngang, đến nay được 06 tháng tuổi, phát triển bình thường. Theo dõi chăm sóc 5,35 ha lúa giống cấp nguyên chủng đang trong giai đoạn đòng trổ, phát triển bình thường.

+ Giống vật nuôi: Tập trung chăm sóc 66 con bò giống và bê con, (37 con bò cái sinh sản, 02 con bò đực giống, 27 con bê); cải tạo đất, chăm sóc diện tích cỏ làm thức ăn tươi cho đàn bò.

- Giống thủy sản: Chăm sóc mô hình “nuôi vỗ giống cá tra hậu bị có chất lượng di truyền cao”, nhập tôm sú và cua biển bố mẹ về sản xuất phục vụ vụ nuôi năm 2013; hoàn thiện đề án khai thác, sử dụng hạng mục công trình các trại giống giai đoạn 2013-2015.

5. Công tác phát triển nông thôn:

a) Công tác nông thôn mới:

Công tác tuyên truyền: Tổ chức 20 cuộc tuyên truyền lồng ghép về xây dựng nông thôn mới với 704 lượt người dự. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tổ chức 45 cuộc tuyên truyền lồng ghép về xây dựng nông thôn mới với 629 lượt người dự.

- Công tác lập quy hoạch, đề án: 

+ Lập quy hoạch: Đến nay các xã cơ bản hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 35/85 xã hoàn thành Quy hoạch chung nông thôn mới; 22/85 xã hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn  tập trung; 32/85 xã hoàn thành Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Riêng xã Dân Thành lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất).

+ Lập đề án: Có 51/85 xã được phê duyệt đề án (trong đó có 18 xã điểm và 31 xã ngoài xã điểm (huyện Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải và Cầu Kè); các xã còn lại đã tổng hợp xong số liệu cơ bản.

- Tổng hợp báo cáo chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013.

b) Quy hoạch bố trí dân cư: Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Dự án Di dân khẩn cấp ven biển xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải; ký hợp đồng tư vấn lập Dự án Di dân sạt lỡ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành; chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thiết kế bản vẽ, phê duyệt dự toán Dự án Di dân sạt lỡ cấp bách xã Đại Phước, huyện Càng Long.

c) Kinh tế hợp tácHỗ trợ HTX Dừa Sáp xã Hòa Tân (Cầu Kè) xây dựng phương án sản xuất liên kết, hợp đồng với doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng 08 mô hình kinh tế hợp tác trên địa các huyện, thành phố; phối hợp Viện cây ăn quả Miền Nam, Hội làm vườn liên kết xuất khẩu 1,8 tấn thanh long sang thị trường Mỹ; hỗ trợ các huyện, thành phố, cập nhật biểu mẫu cấp, đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo Thông tư số 27/2011/BNN-PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

d) Ngành nghề nông thôn: Rà soát, tổng hợp nhu cầu học nghề nông nghiệp trên địa bàn 18 xã điểm; hoàn chỉnh báo cáo 03 năm về đào tạo nghề theo yêu cầu của Bộ NN và PTNT; đề xuất danh mục nghề để xây dựng chương trình và giáo trình dạy nghề năm 2013.

đ) Chương trình nước SH và VSMTNTTập trung quyết toán các dự án hoàn thành năm 2012; tiếp tục thực hiện 02 dự án chuyển tiếp, khối lượng thực hiện đạt 35%; chuẩn bị thủ tục đấu thầu 02 dự án khởi công mới. Lắp đặt cho 940 hộ sử dụng nước máy do ngành đầu tư và cung cấp, nâng tổng số từ đầu chương trình đến nay lắp đặt 53.276 hộ sử dụng nước máy do ngành đầu tư cung cấp.

6. Quản lý Nhà nước chuyên ngành:

a) Quản lý chất lượng nông - lâm - thuỷ sảnKiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP 08 lượt cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản và 10 tàu cá; cấp 06 giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản; thu 41 mẫu nông, thủy sản phân tích, kiểm nghiệm chất lượng. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP 18 cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản và 14 tàu cá; cấp 50 giấy chứng (09 giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho tàu cá, 15 cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản, 26 giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mãnh vỏ); thu 50 mẫu nông, thủy sản phân tích, kiểm nghiệm chất lượng (13 mẫu nông sản, 37 mẫu thủy sản).

b) Quản lý tàu cá, cảng cá:

- Kiểm tra an toàn kỹ thuật 49 tàu cá, cấp văn bản đóng mới, cải hoán 11 tàu, đăng ký 11 tàu, xóa bộ 01 tàu, cấp 23 sổ danh bạ (107 thuyền viên), cấp 53 giấy phép khai thác thủy sản, 22 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay kiểm tra an toàn kỹ thuật 62 tàu cá, cấp văn bản đóng mới, cải hoán 17 tàu, đăng ký 16 tàu, xóa bộ 02 tàu, cấp 31 sổ danh bạ (141 thuyền viên), cấp 61 giấy phép khai thác thủy sản, 24 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

- Tổ chức thu phí 753 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 1.186 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 79,6 triệu đồng. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay thu phí 936 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 1.574 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 81,52 triệu đồng.

c) Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tuyên truyền pháp luật: Tổ chức 02 cuộc tuyên truyền, phổ biến Pháp luật trong nuôi trồng thủy sản cho 62 lượt người. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tổ chức 32 cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các quy định về sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, hóa chất, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản cho 1.061 lượt người.

            - Kiểm tra xử lý vi phạm: Tổ chức 06 đợt thanh tra, kiểm tra 40 lượt tàu cá, cơ sở sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh và quản lý giống thủy sản; quyết định xử phạt 09 trường hợp (01 trường hợp vận chuyển giống thủy sản ra khỏi cơ sở sản xuất nhưng không có giấy kiểm dịch và gây khó khăn đối với hoạt động công vụ của người có thẩm quyền07 trường hợp kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố; 01 trường hợp doanh thuốc thú y không có trong danh mục được phép lưu hành). Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tổ chức 16 đợt thanh tra, kiểm tra 55 lượt tàu cá, 5 lượt phương tiện vận chuyển giống thủy sản, 44 lượt cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong  nuôi thủy sản, đồng thời thu 42 mẫu sản phẩm kiểm tra chất lượng (22 mẫu phân bón, 15 mẫu sản phẩm dùng trong nuôi thủy sản, 05 mẫu thức ăn chăn nuôi). Quyết định xử phạt 22 trường hợp vi phạm.

          Ngoài ra, còn tham gia đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán kiểm tra 61 cơ sở kinh doanh thực phẩm, mua bán thịt, dịch vụ ăn uống tại các huyện Càng Long, Tiểu cần và Cầu Kè.

7. Triển khai thực hiện các chính sách:

- Hỗ trợ phân bón cho người trồng dừa: Đã giải ngân 1,786 tỷ đồng, cụ thể: TP Trà Vinh 369,75 triệu đồng, Châu Thành 287,235 triệu đồng, Trà Cú 974,351 triệu đồng, Duyên Hải 100,897 triệu đồng. Theo kết quả phúc tra, diện tích dừa đang cho trái trên địa bàn tỉnh 21.104 ha, tăng 7.840 ha so với số liệu thống kê.

- Hỗ trợ cho nông dân có tôm nuôi bị thiệt hại theo quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ: Đã chi hỗ trợ cho dân 100% tổng số kinh phí hỗ trợ cho hai huyện Cầu Ngang và Duyên Hải (18,671 tỷ đồng). Địa phương đang hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán.

- Công tác dập dịch chổi rồng:

+ Đến nay nông dân cắt tỉa 1.911 ha, đạt 89,3%, phun xịt 06 đợt theo kế hoạch, diện tích phục hồi sau cắt tỉa 1.911 ha.

+ Giải ngân tiền cắt tỉa, vệ sinh vườn nhãn: Đến nay đã giải ngân 3,728 tỷ đồng, cụ thể: Cầu Kè 3,043 tỷ đồng, Tiểu Cần 352 triệu đồng, Càng Long 240 triệu đồng, Trà Cú 63 triệu đồng, Châu Thành 27 triệu đồng, TP Trà Vinh 3,8 triệu đồng).

          8. Các công tác khác:

- Triển khai bảo hiểm nông nghiệp: Ký 19 hợp đồng đối với tôm sú và tôm thẻ chân trắng, diện tích 17 ha, phí bảo hiểm 596,47 triệu đồng. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã ký 38 hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm nuôi, gồm 31 hợp đồng đối với tôm thẻ chân trắng, 7 hợp đồng đối với tôm sú, diện tích 28,96 ha, tổng phí bảo hiểm 953,27 triệu đồng.

- Tổ chức phúc tra, kiểm tra và tổng hợp báo cáo số liệu phúc tra diện tích dừa đang cho trái, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại tôm sú tại huyện Cầu Ngang và Duyên Hải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 246/UBND-TH ngày 21/01/2013.

- Triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-BNN ngày 01/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 485/CT-BNN-BVTV ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng trừ chuột, bảo vệ mùa màng.

- Chỉ đạo các đơn vị Trực thuôc Sở tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BNN-VP, 03/CT-UBND của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

          - Triển khai và tổng hợp điều tra cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức đóng góp đề án khai thác sử dụng các trại giống của Trung tâm giống Thủy sản giai đoạn 2013-2015 và thẩm định đề cương dự toán quy hoạch hệ thông nghiên cứu sản xuất cung ứng giống thủy sản đến năm 2020.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết, đánh giá mô hình cánh đồng mẫu lớn.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được:

- Có sự tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt vụ lúa Thu Đông-mùa và Đông Xuân nên đạt năng suất cao.

- Tập trung công tác chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, nên các loại dịch bệnh nguy hiểm trong chăn tiếp tục được kiểm soát.

- Nông dân các huyện ven biển tập trung thả giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển với số lượng lớn.

- Sau Tết nguyên đán ngư dân tập trung ra khơi đánh bắt thủy-hải sản đạt sản lượng khá.

- Kết hợp chỉ đạo các địa phương và sự tham gia của nông dân nên việc triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp bước đầu đạt hiệu quả.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Môi trường nuôi thủy sản đầu vụ chưa ổn định, một số hộ nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại.

- Một số địa phương triển khai lịch thời vụ nuôi tôm sú còn chậm, còn xảy ra tình trạng thả giống không theo lịch thời vụ.

- Địa phương tổng hợp diện tích dừa đang cho trái theo khai báo của hộ dân, không nắm sát thực tế, làm chênh lệch nhiều nên việc tổ chức triển khai hỗ trợ chính sách phân bón cho người trồng dừa còn chậm.

- Độ mặn lấn sâu đến các cống đầu nguồn như: Cần Chông, Láng Thé, Cái Hóp nên mực nước trong nội đồng đôi lúc xuống thấp.

          IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013

1. Công tác chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh:

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Chỉ đạo chăm sóc diện tích lúa Đông Xuân còn lại trên đồng, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh phòng trị kịp thời. Tuyên truyền, vận động nông dân không xuống giống lúa vụ Xuân Hè, đảm bảo thời gian cách ly mầm bệnh, thực hiện cày ải ở những nơi có điều kiện.

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày: Tiếp tục triển khai kế hoạch xuống giống màu Đông Xuân năm 2013 khuyến khích mở rộng diện tích màu dưới chân ruộng như dưa hấu, bí đỏ, rau các loại... ở những nơi có điều kiện.

b) Chăn nuôiTiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-BNN ngày 01/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm; triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm năm 2013; kiểm tra, cũng cố công tác kiểm soát giết mổ động vật; kết hợp đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh (đặc biệt là sản phẩm nhập tỉnh).

c) Thủy sản: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương kiểm tra chặt chẽ tình tình sản xuất  giống thủy sản, nhất là tình hình sản xuất và nhập tỉnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng; tăng cường kiểm tra chất lượng con giống sản xuất tại chỗ và nhập tỉnh; theo dõi, thống kê diện tích, số lượng tôm giống thả nuôi và tình hình thiệt hại.

2. Chương trình MTQG nông thôn mới: Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm; hướng dẫn các huyện lập đề án nông thôn mới cấp huyện; tiếp tục chỉ đạo các còn lại xã hoàn chỉnh quy hoạch và đề án nông thôn mới cấp xã; Tham mưu BCĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013.

3. Công tác chuyên môn:

- Thường xuyên kiểm tra độ mặn tại các cống đầu mối, theo dõi cao trình nước, chủ động tích nước ngọt khi có điều kiện, chỉ đạo vận hành cống phục vụ an toàn cho sản xuất.

- Tiếp tục sản xuất và cung ứng giống lúa, cây ăn trái, giống thủy sản; tập trung chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản các loại cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.

Tập trung công tác tư vấn về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa, đặc biệt là sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình cánh đồng mẫu lớn; tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình trình diễn, đánh giá hiệu quả để nhân rộng.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá mô hình cánh đồng mẫu lớn; tổng kết kế hoạch phòng, trừ chổi rồng hại nhãn.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cây giống phục vụ cho trồng rừng và trồng cây phân tán, triển khai thực hiện kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2013; tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt trong thời điểm cải tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản; kiểm tra việc khắc phục hậu quả trồng lại rừng của các đối tượng vi phạm.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

- Lập hồ sơ yêu cầu 02 dự án quy hoạch: Quy hoạch phát triển thủy sản và quy hoạch hệ thống nghiên cứu sản xuất, cung ứng giống tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Lập đề cương dự toán rà soát 03 quy hoạch: Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất, quy hoạch ngành nghề nông thôn và quay hoạch chăn nuôi giết mổ tập trung.

- Tập trung theo dõi, giám sát thi công các công trình thủy lợi, xây dựng cơ bản chuyển tiếp từ năm 2012 và hoàn chỉnh thủ triển khai thi công các công trình đầu tư mới năm 2013.

- Quản lý tốt tàu thuyền và xe ra vào cảng cá, đồng thời tổ chức thu phí, lệ phí đúng qui định; phối hợp các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết biển thông tin kịp thời cho ngư dân trong việc phòng, tránh trú bão.

- Tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành: Quản lý chất lượng cây, con giống, vật tư phục vụ sản xuất, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân; hướng dẫn nông, ngư dân ở vùng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ bị sạt lỡ chủ động di dời khi có sự cố; tuyên truyền cho ngư dân trang bị các thiết bị an toàn cho thuyền viên và tàu cá trước khi ra khơi.

          Trên đây là báo cáo tình hình công tác tháng 02 và phương hướng kế hoạch tháng 3/2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm, theo dõi, chỉ đạo./.

                                                                                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

Bộ NN&PTNT;

- TT. Tỉnh ủy;                                                                                                                                                (Đã ký)

- TT. HĐND, UBND tỉnh;                                                                                                                 

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;                                                                                       

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                         

- Phòng NN và PTNT các huyện, TP;                                                                                                   Lê Tuyết Hồng

- Lưu: VT, KHTC.                                                                        

                                                                                                                                                


Tải bảng phụ lục: Tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới