Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

07_nq_hdnd.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới