Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

13_NQ_HDND.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới