Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1630_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới