Báo cáo số 33/BC-SNN ngày 16/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

33_BC_SNN_BC_NAM_2022.pdf
Tin khác
Tin mới