Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM tháng 5/2013 và kế hoạch tháng 6/2013 trên địa bàn tỉnh

BAN CHỈ ĐẠO CT MTQG XD                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   NÔNG THÔN MỚI TỈNH TRÀ VINH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI                           

                                                                                  Trà Vinh, ngày  24   tháng 5 năm 2013

              Số:    24   /BC-VPĐP                                

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM

tháng 5/2013 và kế hoạch tháng 6/2013 trên địa bàn tỉnh

 

I. Kết quả thực hiện chương trình tháng 4/2013:

1. Công tác tuyên truyền, vận động:

Trong tháng, các huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về xây dựng nông thôn mới được 322 cuộc với 12.280 lượt người tham dự. Nâng tổng số đến nay đã tổ chức được 681 cuộc với 23.198 lượt người tham dự, nội dung chủ yếu là tuyên truyền 19 tiêu chí nông thôn mới, vận động người dân đóng góp đất đai, cây cối, hoa màu, lồng ghép cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào “5 không 3 sạch” …  Ngoài ra, Ban chỉ đạo huyện Càng Long đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên về xây dựng nông thôn mới năm 2013 có tổng số 70 đại biểu tham dự và 23 thí sinh tham gia hội thi. Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh thực hiện phóng sự về xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Nhị Long Phú và Nhị Long, huyện Càng Long về tiêu chí Thủy lợi.

        Nhìn chung, công tác tuyên tuyền, vận động về xây dựng nông thôn mới ở các ngành, các cấp có quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với các hình thức phong phú và đa dạng. Công tác tuyên truyền trong tháng thực hiện được nhiều hơn so với tháng trước, từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Công tác lập quy hoạch: (đính kèm phụ lục 1)

        Trong tháng, xã Đại Phước huyện Càng Long được phê duyệt quy hoạch. Đến nay, có 65/85 xã được phê duyệt (18 xã điểm và 47 xã ngoài xã điểm). Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các xã điểm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2013, chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ bản, lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.    

Trong tháng qua, công tác lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh còn tương đối chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do phụ thuộc vào các đơn vị tư vấn, thiết kế. Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với các huyện tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2013.

3. Công tác lập Đề án xây dựng nông thôn mới: (đính kèm phụ lục 2)

Trong tháng có 06 xã của huyện Duyên Hải được phê duyệt Đề án (Đông Hải, Long Khánh, Trường Long Hòa, Long Toàn, Long Vĩnh và Hiệp Thạnh). Tổng số đến nay đã phê duyệt 58/85 xã (chiếm 68,24%); trong đó, có 18 xã điểm và  40 xã ngoài xã điểm (11 xã của huyện Càng Long, 15 xã của huyện Trà Cú, 04 xã của huyện Cầu Kè và 07 xã của huyện Duyên Hải, 03 xã của huyện Châu Thành).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 27 xã chưa được phê duyệt Đề án (chiếm 31,76 %). Công tác lập Đề án xây dựng nông thôn mới ở các địa phương tiến hành rất chậm so với yêu cầu do một số nguyên nhân: trình độ của cán bộ ở địa phương về công tác lập đề án còn hạn chế; quy hoạch nông thôn mới của một số xã chưa được duyệt nên ảnh hưởng đến việc lập đề án; do phải đánh giá lại một số tiêu chí theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

4. Rà soát tiến độ thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của 17 xã điểm  (đính kèm phụ lục 3).

- Đến nay số xã đạt từ 14-16 tiêu chí: 4/17 xã (Long Đức, Phú Cần, Tập Ngãi và Hiếu Trung).

- Số xã đạt từ 10-13 tiêu chí: 11/17 xã (Ngọc Biên, Tân Sơn, Dân Thành, Long Hữu, Kim Hòa, Hiệp Mỹ Đông, An Phú Tân, Hưng Mỹ, Hòa Minh, An Trường, Nhị Long Phú).

- Số xã đạt từ 7-9 tiêu chí: 2/17 xã (Châu Điền, Ninh Thới).

5Vốn xây dựng nông thôn mới năm 2013:

Tổng vốn hỗ trợ cho 17 xã điểm là 46,495 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Ngân sách Trung ương: 12,495 tỷ đồng, phân về mỗi xã 735 triệu đồng, bao gồm: vốn xây dựng cơ bản 460 triệu; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 260 triệu; vốn tuyên truyền 15 triệu.

- Ngân sách địa phương: 34 tỷ đồng, phân về 2 tỷ đồng/xã; các huyện, thành phố đã giao dự toán cho các xã điểm.

Hiện nay, các xã đã thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và đang lựa chọn mô hình, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất ( đính kèm phụ lục 4).

6. Công tác tổng hợp báo cáo:

Công tác tiếp nhận báo cáo thường xuyên của các huyện, thành phố: trong tháng, huyện Tiểu Cần không báo cáo; các huyện còn lại và Thành phố Trà Vinh thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.

7. Công tác khác của Văn phòng điều phối :

- Văn phòng điều phối phối hợp với: (1) Ban Chỉ đạo thành phố Trà Vinh, Ban Chỉ đạo và Ban quản lý xã Long Đức tiến hành khảo sát, đánh giá lại mức độ đạt được từng tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại xã Long Đức; (2) Sở Xây dựng kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới tại 03 huyện Càng Long, Cầu Kè và Cầu Ngang; (3) Ban Chỉ đạo huyện Càng Long khảo sát chọn xã điểm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.

- Hỗ trợ Ban Chỉ đạo thành phố Trà Vinh, Ban chỉ đạo xã Long Đức các thủ tục, tài liệu chuẩn bị tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên về xây dựng nông thôn mới”.

- Phát hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn đoàn tham quan của xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

8. Hoạt động của một số Sở, Ngành tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới:

- Sở Xây dựng: kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới tại 03 huyện Càng Long, Cầu Kè và Cầu Ngang; điều tra hiện trạng thực hiện tiêu chí số 9 về nhà ở nông thôn.

- Sở Công thương: Tổ chức cuộc họp với lãnh đạo 17 xã điểm để thảo luận cách tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

9. Nhận xét chung:

9.1. Những mặt đạt được:

- Công tác tuyên tuyền, vận động về xây dựng nông thôn mới ở các ngành, các cấp có quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với các hình thức phong phú, đa dạng. Các ngành đoàn thể chính trị - xã hội đã có sự vào cuộc, với các chuyên đề tuyên truyền, các phong trào vận động cụ thể cho đoàn viên, hội viên của mình đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

- Một số Sở, ban ngành phụ trách các tiêu chí có sự quan tâm hỗ trợ các địa phương thực hiện và tháo gỡ khó khăn.

- Các xã điểm tích cực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường để đạt được các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

9.2. Những tồn tại, hạn chế:

- Công tác lập quy hoạch và lập Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã còn tương đối chậm.

- Một số địa phương chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, còn tâm lý đợi có vốn mới thực hiện.

9. Kiến nghị:

- Ban Chỉ đạo các huyện, các ngành chức năng tập trung hơn nữa trong việc chỉ đạo, hỗ trợ các xã hoàn thành nhanh việc lập quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới.

BCĐ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung biên chế chuyên trách cho Văn phòng điều phối để thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

II. Kế hoạch công tác tháng 6/2013:

- Hoàn thành báo cáo chuyên đề “Một số vấn đề quan tâm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh” theo công văn số 995-CV/VPTU ngày 13/5/2013 của Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh; Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2013.

Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 18 xã điểm.

- Hoàn thành và trình phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình thực hiện phóng sự về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương về tiêu chí điện (tiêu chí số 4) và tiêu chí trường học (tiêu chí số 5).

- Đôn đốc các xã điểm nhanh chóng thực hiện và giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2013.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện lựa chọn các xã có khả năng đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2014, trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét.

- Ngoài ra, thực hiện một số công tác do cấp trên chỉ đạo.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác tháng 5/2013 và kế hoạch công tác tháng 6/2013 của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, báo cáo BCĐ tỉnh có ý kiến chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                                                                                          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- VP điều phối TW;                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT BCĐ tỉnh;                                                           

- Chánh VP; các Phó Chánh VP;

- BCĐ các huyện, thành phố;                                                                              (Đã ký)

- Lưu VT.

                                                  

                                                                                             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC PTNT

                                                                                                                  Huỳnh Kim Nhân

  Tải file tại đây: Bao_cao_thang_5_VPDP.rar

Tin khác
1 2 
Tin mới