Báo cáo số 678/BC-SNN ngày 17/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả triển khai Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

678bc_snn_ptnt.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới