Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020

138_BC_UBND_co_cau_lai_nganh_NN_2017-2020.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới