Hướng dẫn số 135/HD-SNN ngày 13/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
135hd_snn_nq_78_2018_hdnd.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới