Hướng dẫn liên sở số 133/HDLN-SNN&PTNT-STC về việc thực hiện Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
133HDLN_SNN_STC_05_8_2021.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới