Hướng dẫn số 04/HD-SNN ngày 27/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện điểm b và c khoản 1 của Công văn 6910/UBND-NN ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh

04hd_snn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới