Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 22 tháng 01 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 22/01/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

6

7,5

72

30

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

3

7,5

72

29

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

7,5

72

29

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

5

8,0

90

30

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

72

28

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,0

125

29

07

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

80

30

08

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

20

7,5

143

27

09

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

8

8.0

72

31

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới