Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 28 tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 28/9/2018

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại 05 điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

3

7,5

107

29

02

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

2

8,0

90

30

03

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

2

8,5

72

29

04

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

0

8,0

90

28

05

Sông Láng Chim - Duyên Hải (Cầu Láng Chim)

5

8,0

72

31

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới