Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 18/02/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

4

7,5

80

29

02

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

7,5

150

29

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

8,0

90

30

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

22

8,5

90

30

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

20

7,5

150

28

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

21

7,0

70

28

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

8,0

100

28

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

21

7,5

107

29

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

27

 

              Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

- Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                4‰

              - Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                              9‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                     5‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          8‰

Tổng hợp: Lan Anh

Tin mới