Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 25/02/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

15

7,5

80

0

29

Không nhiễm

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

70

0

29

Không nhiễm

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

21

8,0

140

0

30

Không nhiễm

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

8,0

90

0

30

 

05

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

22

8,5

90

0

31

 

06

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

21

7,5

130

0

29

Không nhiễm

07

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

22

7,0

70

0

29

 

08

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

30

8,0

110

0

28

 

09

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

23

8,0

90

0

29

 

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

18

8,0

90

0

26

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan  - Tiểu Cần:                               8‰

              - Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                           13‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                  8‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               3‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          15‰

 

Tổng hợp: Lan Anh

Tin mới