Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 02/6/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

8,0

90

29

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

4

7,5

80

29

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

110

29

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

90

29

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

12

8,0

150

30

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

8,5

90

29

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

9

7,5

105

29

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

70

29

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

8,0

90

29

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

8

7,6

70

30

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

13

7,9

80

31

 

         Ghi chúNhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

         Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

 

TT

Địa điểm

Độ mặn

(‰)

1

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

1,8

2

Hưng Mỹ - Châu Thành

3,5

3

Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh

1,7

4

Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long

0,3

5

Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh

0

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh


Tin mới