Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 19/6/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn (‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

10

7,9

80

0

29

Không nhiễm

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

5

7,5

70

0

28

Không nhiễm

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

13

7,5

150

0

29

 

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,5

90

0

29

Không nhiễm

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

13

8,0

140

0

29

Không nhiễm

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

13

8,5

90

0

30

Nhiễm bệnh

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

10

7,5

150

0

28

Không nhiễm

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

70

0

31

Không nhiễm

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

7,8

80

0

29

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

7

7,5

70

0

29

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

13

8,2

80

0

30

 

12

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

7,5

80

0

30

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

                        Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

TT

Địa điểm

Độ mặn

(‰)

1

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

2,7

2

Hưng Mỹ - Châu Thành

7,2

3

Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh

2,5

4

Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long

0,4

5

Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh

3

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới