Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án phát triển Hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
2542_QD_UBND.pdf
Tin mới