No title...

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệpPHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỀ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Trang

Phương thức tiếp nhận và trả kết quả

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2

 

Nộp trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc qua BCCI

2

 

Thủ tục cấp lại  giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn

6

3

Thủ tục cấp  lại giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trường hợp giấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hư hỏng

10

4

Hỗ trợ dự án liên kết

11


        PHẦN II: NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tải nội dung chi tiết: Tại đây
Tin mới