Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU ngày 30/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

102_HD-BTGTU.rar
Tin khác
1 2 3 
Tin mới