Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

20_nq_hdnd.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới