Triển khai chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 [i]

 

         Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh[ii], ngày 22/4/2021, ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã chủ trì cuộc họp với đại diện các Sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; phòng Kinh tế thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

         Chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. Nội dung của chính sách được tích hợp, kế thừa từ nhiều chính sách quy định tại quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020[iii], quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020[iv], chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020[v],… và bổ sung nhiều chính sách mới, tăng mức hỗ trợ, giảm điều kiện hỗ trợ cho phù hợp với thực tế hiện nay cũng như dự báo về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới của tỉnh.

 

Bà Lê Tuyết Hồng, PCT Liên hiệp các Hội KH và KT, phát biểu tại cuộc họp

         Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND có 08 chính sách lớn, gồm:

         - Các chính sách kế thừa và bổ sung chính sách mới (04 chính sách): Hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt - VietGAP (Điều 5); hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn (Điều 7); hỗ trợ vườn cây ăn quả, vườn cây dừa, vườn tạp, đất trồng mía (Điều 8); hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả (Điều 9). Nội dung chính sách mới bổ sung tập trung hỗ trợ đầu tư công nghệ cao, sản xuất thân thiện môi trường, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (hỗ trợ sử dụng phân bón thông minh, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường,….).  

         - Các chính sách mới (04 chính sách): Hỗ trợ các cơ sở tham gia Chương trình OCOP (Điều 6); hỗ trợ phát triển trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ (Điều 10); hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (Điều 11); hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá (Điều 12). Mục đích chính sách hỗ trợ OCOP để khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt Tiêu chí OCOP, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu Đề án về Chương trình OCOP của tỉnh, trước Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ OCOP. Đối với chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ nhằm góp phần đến năm 2025 đạt mục tiêu diện tích rừng trồng mới là 795 ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 4,2% diện tích tự nhiên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025[vi]. Về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sẽ nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin, chủ động trong công tác phòng, chống dịch từ đó hạn chế nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá từ đó có thể truy xuất nguồn gốc, theo dõi quá trình đánh bắt, kiểm soát hoạt động đánh bắt cá trái phép, dẫn đến nguy cơ bị thẻ phạt; hỗ trợ hoạt động cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ ngư dân bám biển phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển.

         Được biết, giai đoạn 2017-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức về thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản không ổn định,… nhưng toàn tỉnh vẫn giải ngân thực hiện chính sách tái cơ cấu nông nghiệp được trên 24 tỷ đồng, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng các loại gần 3.600 ha. Vì vậy, các chính sách mới sẽ tiếp tục tạo được động lực và định hướng, cơ cấu lại sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh, liên kết trong sản xuất với quy mô lớn tạo ra sản phẩm hàng hoá lớn cung cấp cho thị trường, làm nền tảng tiến tới xây dựng nhãn hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm; giúp người dân có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Văn Đoái

 
 

 

[i] Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

[ii] Công văn số 1035/UBND-THNV ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 19-HĐND tỉnh khóa IX

[iii] Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020

[iv] Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020

[v] Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

[vi] Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 17/10/2020

Tin khác
Tin mới