Quy định mới trong công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh

         Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn khiến nghị, phản ánh.

         Thông tư quy định các nội dung chính: Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn; Quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

         Trong đó, việc phân loại đơn theo nội dung được quy định cụ thể: căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, mục đích, yêu cầu của người viết đơn, không phụ thuộc vào tiêu đề của đơn. Theo nội dung, đơn được phân loại gồm đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn có nhiều nội dung khác nhau.

         Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh.

Như Phương

     Xem chi tiết: 05_2021_TT_TTCP.pdf

 

 

Tin khác
Tin mới