Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

         Ngày 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

         *Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra, ban hành và công khai Kết luận thanh tra.

         *Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với Thủ trưởng cơ quan qun lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, người được giao nm tình hình, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

         Thông tư số 06/2021/TT-TTCP bao gồm 07 Chương và 52 Điều, đính kèm 42 mẫu biểu phục vụ cho cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

         Thông tư số 06/2021/TT-TTCP có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 và thay thế các Thông tư, Quyết định sau:

         - Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

         - Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;

         - Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về Sổ nhật ký Đoàn thanh tra;

         - Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy trình thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra.

 

Hoàng Anh

Tin khác
Tin mới