Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh
Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ban%20h%C3%A0nh%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20Ban%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20Qu%E1%BB%B9%20Ph%C3%B2ng,%20ch%E1%BB%91ng%20thi%C3%AAn%20tai.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới