Công văn số 3440/UBND-KTKT ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh,bổ sung Kế hoạch gia chỉ tiêu thu nộp quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2015

Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 
Tin mới