Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

      Ngày 24/02/2021 Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 23/QĐ-STP về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

       Theo đó, mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiết kiệm ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành một nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản của cớ quan. Làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm và xét thi đua khen thưởng đối với cá nhân công chức, người lao động Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

       Nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên, Chương trình đề ra yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) gắn với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Nghị quyết sô 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2021và Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. THTK, CLP phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. THTK, CLP gắn với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mỗi công chức, viên chức, người lao động thực sự đề cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong việc tuân thủ, chấp hành quy định về thực hành các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

       Chương trình THTK, CLP năm  2021 của Sở Tư pháp được thực hiện với nhũng nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; xác định rõ các giải pháp hữu hiệu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chống lãng phí trong tất cả các hoạt động của đơn vị, góp phần tiết kiệm tối đa ngân sách được phân bổ hàng năm; quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách của từng đơn vị và của cơ quan Sở Tư pháp, bảo đảm toàn bộ các khoản thu và sử dụng phí, lệ phí được thực hiện đúng theo quy định, tiết kiệm chi để tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương; thực hiện sử dụng, quản lý tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; biểu dương khen thưởng kịp thời công chức, viên chức, người lao động có thành tích trong công tác THTK, CLP, đồng thời kiên quyết xử lý công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về THTK, CLP; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện cải cách tiền lương.

        THTK, CLP năm 2021, được thực hiện tập trung vào 03 nhóm, lĩnh vực sau: quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công; quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động.

       Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước Chương trình yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền không cần thiết; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiểm các khoản chi cho công tác phí, điện, nước, điện thoại, xăng dầu, văn phòng phẩm và các khoản chi khác; rà soát và thực hành tiết kiệm các khoản chi liên quan đến hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách. Hạn chế tổ chức các cuộc họp không quan trọng. Thực hiện việc lồng ghép nhiều nội dung, nhiệm vụ cần giải quyết trong một cuộc họp để tiết kiệm thời gian và kinh phí; đẩy mạnh cải cách hành trong cơ quan, tăng cường việc sử dụng hệ thống điện tử về tiếp nhận và ban hành văn bản trong các hoạt động của cơ quan, hạn chế tối đa việc in ấn, photocoppy tài liệu, các văn bản; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả đến từng bộ phận và cá nhân công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thực hiện việc mua sắm theo phương thức tập trung đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quy định của cấp có thẩm quyền.

       Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: Chương trình yêu cầu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, đảm bảo tỷ lệ tinh giảm biên chế 10% theo quy định, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng lao động, thời gian lao động nhằm thực hiện tốt THTK, CLP tại cơ quan.; thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; tập trung kiểm tra giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân; thành lập, kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về việc chấp hành thời giờ làm việc; tuân thủ nội quy, quy chế của công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

      Chương trình cũng yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn với THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP

 
Tin khác
1 2 3 4 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 707
  • Trong tuần: 6,481
  • Tất cả: 437,400