Cơ quan Báo chí và các Nhà báo tỉnh Trà Vinh giữ vững và phát huy vai trò của báo chí cách mạng

Trong không khí cả nước chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công rất  tốt đẹp. Hòa cùng niềm vui của những người làm báo trên cả nước, những người làm báo tỉnh Trà Vinh phấn khởi, tự hào kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo vĩ đại của dân tộc, các thế hệ nhà báo Việt Nam, đồng thời, cùng nhìn lại chặng đường 96 năm xây dựng và phát triển của nền báo chí cách mạng.

         Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, tờ báo do Bác Hồ sáng lập ra số đầu tiên đã mở đầu cho lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Mặc dù tờ báo xuất bản được 88 số, nhưng đã làm tốt việc kêu gọi Nhân dân đoàn kết đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Đặc biệt, góp phần quan trọng vào việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, huấn luyện cán bộ, chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử báo chí Việt Nam cũng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn mà còn là nhà báo vĩ đại. Sự nghiệp báo chí của Người đã để lại cho những thế hệ người làm báo về sau nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu.

         Từ tờ báo Thanh niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của những người yêu nước Việt Nam, đến nay, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo; 612 tạp chí; 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động Phát thanh- Truyền hình, với tổng số 87 kênh phát phát thanh và 193 kênh truyền hình. Nhân sự hoạt dộng trong lĩnh vực báo chí có trên 41.000 người, trong đó khối phát thanh truyền hình là 15.768 người; có 21.132 người đã được cấp thẻ nhà báo (số liệu đến cuối năm 2020). 96 năm qua, báo chí cách mạng đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và Tổ quốc, nhất là sau 35 năm đổi mới đất nước, hoạt động của các cơ quan báo chí đã phản ảnh sinh động thành tựu các lĩnh vực của công cuộc đổi mới đất nước. Báo chí khẳng định vai trò là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng, là phương tiện quan trọng tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, là diễn đàn của Nhân dân đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, là kênh thông tin không thể thiếu để Đảng, Nhà nước nắm rõ hơn đời sống của Nhân dân và việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, từ đó hoàn thiện chủ trương, chính sách sát với yêu cầu của thực tiễn. Báo chí cũng là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; ngăn chặn các thông tin xấu, độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

         Cùng với báo chí cả nước, sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ và toàn diện; đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ chính trị được giao; thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân, giữa nhân dân với Đảng. Trong năm qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh như: Báo Trà Vinh (chữ Việt và chữ Khmer), Đài Phát thanh – truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Văn nghệ (chữ Việt và chữ Khmer) của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Trà Vinh, cùng các Đài Truyền thanh, trang tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành tỉnh với 162 người hoạt động trên lĩnh vực báo chí, 61 người có thẻ nhà báo đã phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu để báo chí trở thành đội quân xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng và nhân dân tỉnh nhà.

         Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã tạo được những bước đi vững chắc, trở thành người bạn tinh thần không thể thiếu của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, vận động, cổ vũ Nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở. Nhiều chuyên mục, chuyên đề được đăng tải trên Báo Trà Vinh, Cổng Thông tin điện tử và phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nâng dần về chất lượng, mang đậm hơi thở cuộc sống được cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi đón nhận như: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các mảng đề tài về phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực, tệ nạn xã hội; công tác giữ vững an ninh - quốc phòng, tuyên truyền  về biển đảo, về phát triển văn hóa, giáo dục, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch Covid - 19… cũng được các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, làm phong phú thông tin, nâng cao chất lượng tờ báo, buổi phát thanh, phát hình….

         Các cơ quan báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu, biểu dương những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, hay động viên, cổ vũ những cách làm hay, mô hình mới mà còn tích cực tham gia đấu tranh với những mặt trái của xã hội, phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.

         Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, ưu điểm, báo chí tỉnh ta vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần khắc phục, đó là: Có những nội dung tờ báo, buổi phát thanh - truyền hình chất lượng chưa cao, chưa hấp dẫn độc giả, người xem. Còn thiếu những bài viết, phóng sự truyền hình có chất lượng cao để kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra trong thực tiễn tại địa phương. Còn một bộ phận phóng viên, biên tập viên non yếu về nghiệp vụ, kỹ năng làm báo. Cơ sở vật chất của các cơ quan báo chí mặc dầu được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được  yêu cầu… Những vấn đề này đặt ra cho các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và trực tiếp các nhà báo phải có phương hướng khắc phục hữu hiệu để thúc đẩy sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh nhà phát triển ngày một vững mạnh.

         Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí và từng nhà báo cần quan tâm thực hiện các vấn đề sau:

         Một là, tập trung công tác xây dựng các chi, đảng bộ trong các cơ quan báo chí trong sạch vững mạnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, để nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của đất nước, của địa phương; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo để làm tốt trách nhiệm của người làm báo cách mạng.

         Các phóng viên, nhà báo cần tích cực đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận các công cụ, thiết bị mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu của công chúng.

          Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động các của các cơ quan báo chí; thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát thanh, phát sóng các chương trình, tin, bài, làm cho nội dung thông tin trên báo, đài, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các tạp chí, Đài Truyền thanh, trang tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành tỉnh trở nên hấp dẫn, sinh động, thiết thực, có chiều sâu, bám sát tình hình của các địa phương, đơn vị; nâng cao tính thuyết phục của các chuyên mục, chương trình, tin, bài về hoạt động của lãnh đạo Đảng, chính quyền, của các cơ quan, đơn vị, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình; phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, cần chú trọng hơn các tin, bài phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận xã hội đúng đắn, tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Ba là, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy theo Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII; rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của các cơ quan theo Luật báo chí, thực hiện Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí của tỉnh đến năm 2025, để báo chí tỉnh nhà phát triển, đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Trà Vinh.

          Bốn là, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung phản ánh đậm nét Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026); tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XII), Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         + Tập trung tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, đặc biệt là kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm năm 2021;l tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.

         + Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, kêu gọi mọi người dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào địa bàn tỉnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tính năng động, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

         + Tuyên truyền về lĩnh vực an ninh - quốc phòng, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân trước âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng công tác tuyên truyền về “Lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam”, về chủ quyền biển, đảo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi người dân về vị vị, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, đối với quốc phòng - an ninh, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.     

         Phát huy truyền thống 96 năm báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí và những người làm báo tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình, góp phần đưa Trà Vinh phát triển theo hướng văn minh, giàu đẹp./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Tin khác
1 2 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 626
  • Tất cả: 71,659