Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Thanh tra tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 4, đường 19/5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3852570

- Email: thanhtratinh.travinh.gov.vn.