Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 03/2024/TT-BCT
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 18/03/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Phan Thị Thắng
Tài liệu đính kèm Tải về