image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
image advertisement
image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement image advertisement
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ,...
Thời gian kết thúc góp ý: 12/08/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích giao đất, cho thuê...
Thời gian kết thúc góp ý: 11/08/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định chỉnh sửa Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022...
Thời gian kết thúc góp ý: 11/08/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ về đất đai...
Thời gian kết thúc góp ý: 11/08/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật...
Thời gian kết thúc góp ý: 09/08/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá...
Thời gian kết thúc góp ý: 09/08/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải (ngày bắt đầu...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
image advertisement
image advertisement
Kết quả giải quyết hồ sơ

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá việc xử lý phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh như thế nào ?
Bình chọn Xem kết quả
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
select
select
select
select