Mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 48319
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025.

Hợp tác xã Long Hiệp, huyện Trà Cú

Nghị quyết quy định, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực đối với 4 đối tượng: thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể; công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; công chức, viên chức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hiệp hội, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; giảng viên về kinh tế tập thể trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/1 khóa đào tạo. Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 1 tháng thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia khóa đào tạo (26 ngày/1 tháng).

Đối với nội dung hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể: ngân sách địa phương hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 3 năm/người, tối đa 2 người/tổ chức kinh tế tập thể/năm.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/7/2022.

P.A