Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 5117
Sáng ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chỉ đạo

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh "về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019" một số sở ngành trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện, quán triệt kịp thời đến cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, lao động và nhân dân cùng thực hiện.

Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TU cho đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã có những chuyển biến rõ rệt. Các cấp ủy đảng, đoàn thể, và các ban ngành đoàn thể tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do thực hiện công trình dự án hiểu rõ và tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất để bàn giao mặt bằng xây dựng công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chính sách cụ thể hóa trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với tình hình thực tế được dân đồng thuận từ đó việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi hơn.

Các ngành liên quan đã thực hiện tốt công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, việc huy hoạch sử dụng đất, quản lý chặt chẽ, phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quan tâm, củng cố về cách thức, nội dung thực hiện ngày càng chặt chẽ, đảm bảo quy định; chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo phương án, thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đúng theo quy định; phê duyệt phương án đúng thẩm quyền; việc chi trả tiền bồi thường về đất, về cây trái hoa màu và vật kiến trúc, về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ tái định cư thực hiện đúng theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là một trong những vấn đề rất quan trọng trong công tác thực hiện theo Luật đất đai và gắn với toàn bộ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống xã hội của nhân dân, cũng như hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 47-CT/TU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan; tăng cường đổi mới và đa dạng các hình thức, phương pháp phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai đến toàn thể đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, lao động và nhân dân. Đặc biệt, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp Ủy, chính quyền các xã, phường , thị trấn và các ngành, đoàn thể có liên quan.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện thường xuyên cập nhật kịp thời về tình hình đất đai trên địa bàn để kịp thời báo cáo, phản ánh, thông tin đến Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp làm cơ sở tham mưu đề xuất điều chỉnh phù hợp. Các sở, ngành tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tham mưu trình Ủy ban nhân tỉnh các cơ chế chính sách; thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định hiện hành trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tránh các trường hợp thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sai đối tượng.

T.P