English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Với mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh vừa có công văn số 1456/UBND-CNXD chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Ảnh minh họa

Đối với các chủ đầu tư dự án, UBND tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương lập, thẩm định, phê duyệt phương án và tổ chức chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) trong quý II phải hoàn thành và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công để triển khai thi công công trình. Tập trung theo dõi, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/dự án chuyển tiếp, đảm bảo thời gian hoàn thành đúng tiến độ.  

Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022; không được để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán hoặc tập trung khối lượng thanh toán vào thời gian cao điểm cuối năm. Chấp hành nghiêm các quy định về việc lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 31/5/2022 các dự án phải giải ngân kế hoạch vốn đạt từ 40% trở lên. Đến ngày 30/9/2022 các dự án phải giải ngân kế hoạch vốn đạt từ 70% trở lên. Các dự án giải ngân không đạt tỷ lệ theo thời gian này sẽ điều chỉnh giảm vốn, chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát cụ thể tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân vốn thực tế các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp huyện quản lý, điều chuyển kế hoạch vốn hợp lí. Song song đó, khẩn trương phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn năm 2022 và hoàn thành việc cập nhật dự toán vào hệ thống Tabmis.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình thực và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022. Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công. Khi hết thời gian quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, tham mưu điều chỉnh vốn các dự án giải ngân không đạt tỉ lệ.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư. Tổng hợp kịp thời, báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán thiếu vốn làm cơ sở bố trí vốn thanh toán. Theo dõi nguồn vốn phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý nếu đến hết tháng 4/2022 các địa phương chưa hoàn thành công tác phân bổ chi tiết và cập nhật hết kế hoạch vốn năm 2022 vào Hệ thống Tabmis, khẩn trương tổng hợp, đề xuất hướng xử lý cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét. Rà soát nguồn vốn tồn quỹ kế hoạch vốn năm 2021 (nếu có) và tham mưu UBND tỉnh phương án sử dụng nguồn vốn này trong năm 2022 theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh khẩn trương giải ngân ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các chủ đầu tư; phối hợp báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện các thủ tục đầu tư công như: chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, quản lý nhà nước chuyên ngành về dự án đầu tư công. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc chuyên ngành mình quản lý. Lập và triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư theo quy định. Phối hợp với địa phương có dự án đi qua để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện kế hoạch đầu tư công; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư đến cuối năm 2022 không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 667
  • Hôm nay: 23817
  • Trong tuần: 337,797
  • Tất cả: 32,264,701

Chung nhan Tin Nhiem Mang