Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5560
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 8/2/2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Trà Cú từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của tỉnh năm 2022.
(Ảnh: Ngọc Hồng)

Theo đó, căn cứ chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, toàn tỉnh Trà Vinh có 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88% tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó, hộ nghèo không có khả năng lao động 2.580 hộ, chiếm 47,74% so với tổng số hộ nghèo; hộ nghèo dân tộc Khmer 3.239 hộ, chiếm 3,61% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer (chiếm 59,94% so với tổng số hộ nghèo).

Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 10.905 hộ (chiếm 3,80%). Trong đó, hộ cận nghèo không có khả năng lao động 1.765 hộ, chiếm 16,19% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo có đối tượng người có công với cách mạng 68 hộ, chiếm 0,62% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo dân tộc Khmer 5.267 hộ, chiếm 5,87% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer (chiếm 48,30% so với tổng số hộ cận nghèo).

Kết quả rà soát trên là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2023 và phục vụ cho việc hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phương An