Thông qua các nội dung chuẩn bị kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh
Lượt xem: 3192
Ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp của UBND tỉnh để thông qua nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Tại kỳ họp lần này các thành viên UBND tỉnh tập trung thảo luận, đóng góp và trình các dự thảo tờ trình, nghị quyết và kế hoạch bao gồm:   

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  

- Báo cáo việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023. 

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Tờ trình và Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023.   

- Tờ trình và Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

- Tờ trình và Nghị quyết bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 (nếu có). 

- Tờ trình và Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2023. 

- Tờ trình và Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tờ trình và Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế của khối chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2026 và từng năm (từ năm 2023 đến năm 2026).

- Tờ trình và Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tờ trình và Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bản tỉnh Trà Vinh. 

- Tờ trình và Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến những báo cáo kết quả công tác gồm:

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020. 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách; các nội dung phát sinh xin ý kiến thường trực HĐND tỉnh năm 2022. 

- Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm. 

- Báo cáo kết quả lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Dự thảo Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022. 

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. 

- Báo cáo công tác năm 2022 của UBND tỉnh. 

- Báo cáo lại Nghị quyết  thông qua Phương án bổ sung đủ vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh (giai đoạn đến năm 2024).

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên UBND tỉnh nêu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo Nghị quyết đồng thời, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thiện đầy đủ, chính xác các nội dung đảm bảo cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Nguyên Chương

Tin khác