Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội vụ năm 2022
Lượt xem: 3141
Chiều ngày 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến tham dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Trà Vinh có ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương có liên quan.  

Điểm cầu tại Trà Vinh

 Năm 2022, ngành Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, đã chủ trì xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 3 văn bản, đề án, trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XV thông qua 2 Luật và 4 Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 6 Nghị quyết, tập trung thẩm định 26/26 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến nay đã có 21 Nghị quyết được ban hành, 5 dự thảo tiếp tục được hoàn thiện.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, các Bộ, ngành đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất tham mưu ban hành mới và sửa đổi 30 Luật, 23 Nghị định, 9 thông tư. Trong năm đã ban hành 6 Luật, 7 Nghị quyết của Quốc hội, 8 Nghị định của Chính phủ, 5 Thông tư của các Bộ, ngành liên quan; đã tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ở các Bộ, ngành, địa phương 79.057 người ( Bộ, ngành 5.510 người; địa phương 73.547 người); tổng biên chế hưởng lương Nhà nước là 1.998.083 biên chế; hoàn thiện 13 Thông tư về vị trí việc làm công chức, 18 Thông tư về vị trí việc làm viên chức.

Đối với tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức và 125.104 viên chức. Trong đó có 258 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; cả nước có khoảng 90% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, trên 85% được bồi dưỡng về đạo đức công vụ, khoảng 80% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đã tổ chức 3 đoàn đi bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức lãnh đạo; xử lý gần 100.000 trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng (thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp).

Trong công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến rõ nét, tính đến 30/11/2022 đã cắt giảm, đơn giản hóa 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản quy phạm pháp luật, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98%; 100% Bộ, ngành địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông; 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 62/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; 53/63 địa phương thực hiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Năm 2023, ngành Nội vụ đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế, thi tuyển, nâng ngạch công chức, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm đồng bộ quy định của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023 – 2025, định hướng đến 2030; đẩy mạnh cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các Bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế trong ngành Nội vụ về công tác xây dựng thể chế, chính sách chưa đáp ứng yêu cầu, việc tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại. Qua đó, Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ cần nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ và thống nhất và tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm phát triển đất nước toàn diện.

Quốc Bình

Tin khác