Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Tải về
47/NQ-HĐND 09/12/2022 Điều chỉnh danh mục dự án tại Phụ lục số IV kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tải về
04/2022/QĐ-UBND 17/02/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Tải về
26/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
31/2021/TT-BTC 17/05/2021 Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế Tải về
33/2021/TT-BTC 17/05/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp Tải về
105/2020/TT-BTC 03/12/2020 Hướng dẫn về đăng ký thuế Tải về
126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Tải về
14/2020/QĐ-UBND 24/06/2020 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tải về
28/2019/QĐ-UBND 20/11/2019 Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh Tải về
123456