English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tải về
04/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Tải về
29/2020/QĐ-UBND 25/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tải về
27/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
146/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Tải về
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Sữa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tải về
36/2019/QĐ-UBND 26/12/2019 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
35/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định số: 35/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
26/2019/QĐ-UBND 14/11/2019 Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
57/2010/QH1235/2018/QĐ-UBND 08/10/2018 Quy định trình tự xử lý đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
123

Chung nhan Tin Nhiem Mang