Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
27/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 Quyết định Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
18/2023/QĐ-UBND 28/08/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
16/2023/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Quyết đinh số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
03/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tải về
04/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Tải về
29/2020/QĐ-UBND 25/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tải về
27/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
146/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Tải về
123