Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh

         Ngày 05/9/2022, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh (kèm theo Quyết số 10/QĐ-HĐOCOP). Quy chế gồm 04 Chương có 12 Điều.  

         - Chương I. Quy định chung, có 02 Điều (Điều 1 và 2). Nội dung quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo nguyên tắc đa số, tổ chức thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm của Trung ương.

         - Chương II. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng, có 03 Điều (từ Điều 3 đến Điều 5). Nội dung quy định quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng. Về các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực) và Phó Giám đốc Sở Công Thương. Ngoài ra, Chương III còn quy định nhiệm vụ Tổ tư vấn giúp việc tham mưu, đề xuất cho thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm OCOP Mật hoa dừa đạt 4 sao của tỉnh Trà Vinh

         - Chương III. Hoạt động của Hội đồng, có 05 Điều (từ Điều 6 đến Điều 10). Nội dung quy định phiên họp của Hội đồng, chuẩn bị cho phiên họp Hội đồng, trình tự phiên họp của Hội đồng, biên bản phiên họp của Hội đồng và chế độ họp, thông tin báo cáo. Phiên họp của Hội đồng sẽ do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền triệu tập hoặc quyết định triệu tập trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực của Hội đồng. Phiên họp Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng được triệu tập đến tham dự. Tham dự phiên họp của Hội đồng còn có các đại biểu không phải là thành viên Hội đồng được mời tham dự. Các đại biểu được mời được có quyền tham gia ý kiến. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tổng hợp thông tin, báo cáo của Hội đồng.

Kẹo Dừa Sáp lá dứa (VICOSAP) sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao

 của tỉnh Trà Vinh.

 

         - Chương IV. Điều khoản thi hành, có 02 Điều (Điều 11 và 12). Nội dung quy định kinh phí hoạt động của Hội đồng và tổ chức thực hiện. Kinh phí hoạt động chung của hội đồng được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện Chương trình và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới