Triển khai trồng rừng thay thế năm 2022

         Năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

         Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. Ban Quản lý rừng phòng hộ xây dựng phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích rừng sang thi công các Dự án: Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió số 3 tại vị trí V1-3; dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh; dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Đông Hải 1; dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Duyên Hải; dự án xây dựng Đường hành lang ven biển phát triển du lịch biển Ba Động, trình Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt.

Bãi bồi cát ven biển trước và sau khi trồng rừng thay thế tại xã Hiệp Thạnh, tx. Duyên Hải

         Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích rừng sang thi công các Dự án tại Công văn số 1634/UBND-NN ngày 25/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

         Ban Quản lý rừng phòng hộ tổ chức đấu thầu qua mạng đã chọn được đơn vị thi công trồng rừng đến nay đã trồng được 10,511ha/10,511 ha cây Phi lao và cây Bần chua đạt 100% Kế hoạch.

         Nguồn kinh phí thực hiện: Từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh do các Dự án, công trình có thiệt hại đến rừng nộp vào để thực hiện nhằm góp phần tăng độ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 4,2%.

Ks. Lâm Xuân Luật

                                                              Ban Quản lý rừng phòng hộ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới