Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

         Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Với mục tiêu triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thuỷ sản tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

         Theo đó, có 04 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023, đó là (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh. (2) Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, đẩy mạnh việc xác nhận các chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. (3). Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định (4). Chủ động lấy mẫu giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

Tổ chức các tập huấn, tuyên truyền về kiến thức ATTP nông lâm thủy sản
 cho cán bộ quản lý ở địa phương, các cở sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng

         Phấn đấu trong năm 2023 tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản xếp loại A tăng lên 54% so với 52% năm 2022; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (đối với các xã nông thôn mới); Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các qui định về ATTP giảm 10% so với năm 2022; Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 5% so với năm 2022; Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương tăng 1-2 cơ sở so với năm 2022; Cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 1-2 cơ sở; Trên 80% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện công tác thanh, kiểm tra tại các cơ sở

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định; đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Mai Nguyên Gia Lâm 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới