Châu Điền phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2022

         Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đã tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiến đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo đó, hàng năm, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các buổi tập huấn, hội thảo từ các chương trình, dự án về chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Thông qua các buổi tập huấn, người dân hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng nông thôn mới nâng cao nói riêng. Từ đó, người dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công, làm đường, ngõ, xóm...trong xây dựng nông thôn mới.

Một gốc Trường mầm non xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đạt chuẩn quốc gia

         Theo kết quả, rà soát, đánh giá theo Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành bộ tiêu chí xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Đến nay, xã Châu Điền cơ bản đạt 17/19 tiêu chí, còn tiêu chí chưa đạt là Tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều và Tiêu chí số 14 Y tế.

         Tiêu chí 11 Nghèo đa chiều: Tỷ lệ hộ nghèo + hộ cận nghèo chung toàn xã là 185/3.387 hộ chiếm 5,48 %. Để đạt tiêu chí này Ban Chỉ đạo rà soát lại số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn và sẽ đưa ra giải pháp để thực hiện hoàn thành tiêu chí: Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn mới, vận động người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn xã nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã

         Tiêu chí 14 Y tế: Ban Chỉ đạo xã thành lập các tổ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe nhằm ổn định và hạn chế thiệt hại về kinh tế và tinh thần, tích cực lồng ghép các cuộc họp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt yêu cầu tạo thuận lợi cho nhân dân khám chửa bệnh vả giảm chi phí.

Lễ khánh thành đường giao thông nông thôn ấp Trà Bôn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè

         Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xã đề ra các giải pháp các để thực hiện nâng chất và duy trì các tiêu chí đã đạt: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần chủ động, tích cực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó trọng tâm là các phần việc của người dân trong xây dựng “Gia đình văn hóa, nông thôn mới”, ấp nông thôn mới kểu mẫu”. Tích cực tham gia thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá và 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét ngay từng hộ gia đình, từng ấp.Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu (giao thông, điện, nước sạch, trường học, trạm y tế xã,...), tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ( sản phẩm chủ lực của xã là cây Lúa). Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh (nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0), nông nghiệp hữu cơ gắn với kết nối thị trường tiêu thụ.Tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức phân loại, xử lý rác cho từng hộ gia đình.Tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi.  Khắc phục ô nhiễm môi trường, áp dụng công nghệ xử lý tiến bộ và các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của xã để xử lý hiệu quả rác thải, nước thải. Làm đẹp cảnh quan các công trình công cộng. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn. Tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. Huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Nguyễn Thi Mỹ Hương

 

Tin mới