Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
2862_QD_UBND_ban_hanh_KH_thuc_hien_De_an_QL_rui_ro_thien_tai.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới