Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
24_nq_hdnd.pdf

Tin khác
1 2 
Tin mới