Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 13 tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 13/9/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

2

7,5

80

0

28

Nhiễm bệnh

02

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

3

7,5

90

0

28

Nhiễm bệnh

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

3

8,0

90

0

28

Nhiễm bệnh

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

5

8,0

90

0

29

Nhiễm bệnh

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

2

8,0

80

0

28

 

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

0

7,0

70

0

29

Nhiễm bệnh

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

10

7,5

80

0

28

 

08

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

3

7,5

60

0

27

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

 

 

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới