Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 21 tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 21/5/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

2

8,0

80

0

29

Không nhiễm

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

70

0

29

Không nhiễm

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

11

8,0

100

0

30

Không nhiễm

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

14

8,0

90

0

30

Không nhiễm

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

9

8,0

90

0

29

Không nhiễm

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

0

30

Không nhiễm

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

8

8,0

90

0

28

Không nhiễm

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

8

7,0

70

0

30

Không nhiễm

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

17

7,5

90

0

28

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

2

8,0

90

0

30

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

11

8,0

70

0

30

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

                        Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               0,1

-         Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:            0

-         Cống Mỹ Văn - Ninh Thới - Cầu Kè:              0

-          Vàm Trà Vinh:                                                    0,5

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới